Konsultacje CPK dot. kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości

 Zdjęcie Zdjęcie

Działający przy Związku Województw RP Zespół koordynatorów ds. mobilności rowerowej wziął udział w konsultacjach organizowanych przez CPK w sprawie wymagań dotyczących nowego, kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości. Członkiem tego zespołu jest także reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Centralny Port Komunikacyjny rozpoczął konsultacje taborowe, których celem jest doprecyzowanie parametrów funkcjonalnych dla nowych pociągów Kolei Dużych Prędkości. Według założeń, nowy tabor powinien spełniać szereg wymogów technicznych i funkcjonalnych, mających na celu poprawienie komfortu podróży i jakości połączeń dla podróżujących KDP w Polsce.

W ramach tych konsultacje Zespół koordynatorów ds. mobilności rowerowej ZWRP zgłosił kilkanaście uwag w zakresie potrzeb rowerzystów, bo przecież pociągami podróżują także rowerzyści przewożący swoje rowery.

Wśród zgłoszonych uwag warto wspomnieć o postulacie, aby maksymalne miejsce dla rowerzystów obejmowało całą przestrzeń pomiędzy dwiema parami drzwi. Natomiast w relacjach, w których występują mniejsze potrzeby przewozowe rowerów, połowa tej przestrzeni mogłaby być zamieniana (szybki montaż siedzeń podczas przeglądów poziomu P1) w przestrzeń dla pasażerów siedzących.

Zaproponowano także przyjęcie sprawdzonych w Europie rozwiązań: szerokie drzwi wejściowe (ok. 140 cm szerokości), przyjęcie jednokierunkowego przepływu rowerzystów w wagonie, a także by, na drodze przejścia rowerzystów nie było żadnych przewężeń (toalety, barierki, słupki i uchwyty, ścianki działowe itp.) i uskoków (podesty). Takie rozwiązanie zminimalizuje czas wejścia i wyjścia do / z wagonu. 

Kolejną praktyczną rekomendacją, którą zgłosił Zespół, jest propozycja, by miejsca na rowery miały nadane numery powiązane z miejscami siedzącymi w wagonie rowerowym, których liczba powinna odpowiadać ilości stanowisk na rowery.

Czekamy na efekty konsultacji w postaci nowoczesnych pociągów!

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie
Zobacz również